Amira's Kwaliteitssysteem: Overzicht

Een kwaliteitssysteem dient de inputs en outputs te verifiëren en de vooruitgang en de uitzonderingen te herbekijken van het begin tot het eind. In een taalschool zijn de elementen van het leerproces (zie tekst onderaan deze pagina):

a) Studenten

De school houdt bepaalde informatie omtrent de student bij zodat hij/zij kan gecontacteerd worden zodat er rekening kan worden gehouden met de voorafgaande studie van de taal en de beschikbaarheid wanneer ze een cursus raadplegen en opdat er een voortdurende opvolging is van de verworvenheden binnen de lessen op Amira.

b) Lesdoeleinden

Deze kunnen zijn:
i) standaard, bijvoorbeeld, de "Stap per Stap" vooruitgang van de taalniveaus;
ii) aangepast, bijvoorbeeld, een standaardprogramma dat gebruikt maakt van de teksten en het materiaal die afkomstig zijn van de students organisatie;
iii) op maat, bijvoorbeeld, een niet-standaard programma waarbij de aandacht uitgaat naar specifieke linguïstische vaardigheden;
iv) gespecialiseerd, bijvoorbeeld,een cursus die volledig de nadruk legt op het gehanteerde vakjargon binnen de rechten of verzekering;
v) cultureel, bijvoorbeeld, een cursus waarbij de nadruk ligt op een welbepaalde vorm, theater, poëzie, liedjes, een zekere auteur, kunstgeschiedenis, ...
Gemeenschappelijke opties ii, iii, iv en v worden op maat gemaakte cursussen genoemd. De vooruitgang richting de doeleinden wordt begeleid op verschillende punten in de cursus.

c) Bedrijfsklanten

De begeleiders bepalen vooraf de doeleinden in overleg met de studenten en de bedrijfsklanten. De klanten krijgen de gelegenheid een akkoord te ondertekenen waarin de doeleinden staan beschreven. Deze geschreven doeleinden dienen als maatstaf om de leraren voor te lichten. Dit is vooral van belang voor de op maat gemaakte cursussen.

d) Leraren

Een goede leraar is van fundamenteel belang voor het succes van een taalcursus. Voor elke leraar gaat de school zijn of haar capaciteiten na, zo worden de kwalificaties, de ervaring, de scores op de taaltest en de screening door jobinterviews nauwgezet nagekeken. We vangen de leraren in de school op en er is een voortdurende toezicht en controle op de prestaties. Amira hecht veel belang aan de professionaliteit en bekwaamheid van haar leraren.

e) Instructies voor de Leraren

Wat aan de basis ligt van het succes van Amira, is dat de school steeds de begeleidende stappen en een reeks doeleinden alsook het aantal uur waarin deze dienen verworven te worden vooraf vastlegt en ze vervolgens overhandigt aan de leraren.

f) Lesmateriaal

Dit is oftewel standaard oftewel op maat gemaakt gevolgd door de doeleinden. De selectie van het niet-standaard lesmateriaal is opgemaakt door de verantwoordelijke begeleider, dit in overleg met de leraar en de onderwijsdirecteur die zijn akkoord geeft voor het budget en de bruikbaarheid ervan voor de doeleinden..

g) Directie

De rol van het kwaliteitsmanagement van de directie bestaat erin de uitzonderingen en andere outputs van het kwaliteitssysteem te herzien alsook de opleidingsbehoeften van hen die de structuur behouden. De directie is in het bijzonder verantwoordelijk voor de aanwerving van de leraren.

h) Begeleiders

De dagdagelijkse rol van de begeleiders bestaat erin de pedagogische werkzaamheden van de school te handhaven. De begeleiders zijn gekwalificeerde en ervaren leraren die alsook opgeleid zijn in pedagogische begeleiding. Dus uw eerste contact op Amira zal verlopen met een educatieve vakkundige persoon die u kan helpen uw behoeften te bepalen.

i) Het advies van de begeleiders voor de studenten en de leraren
De begeleiders adviseren klanten, studenten en leraren bij de beste keuze voor het programma.

j) Plaatsingstest en de plaatsing van de student

Een goede test van het huidige taalvermogen is van essentieel belang voor een correcte plaatsing en / of opstelling van doeleinden. De school geeft geschreven en mondelinge tests. Ze worden gecontroleerd door de voortdurende feedback van de studenten die de lessen bijwonen. Uitzonderingen worden bijgehouden in een logboek.

k) Eindtest en de lerarenevaluatie door de studenten

Deze vormen de basis voor de voortzetting van de lessen in het volgende niveau. De school houdt de vooruitgang van elke student bij.

l) Toezichtsysteem voor de doeleinden

De school handhaaft een structuur van regelmatige feedback van de leraren die zich buigen over de vooruitgang van iedere student. De volledigheid van de feedbackverslagen wordt regelmatig nagezien en de resultaten worden op de school bijgehouden.

m) TQM-evaluaties van de studenten

De TQM-evaluaties van de studenten zijn opgenomen en geanalyseerd in een computersysteem. De evaluaties worden op de regelmatige vergaderingen voor de kwaliteitsmanagement herzien.

n) Lessenrooster en locatie

Het lessenrooster en de locatie van een les op"verplaatsing" worden vooraf overeengekomen met de klant. Voor een flexibele privéles waarbij de student enkel een dag op voorhand een sessie kan annuleren, wordt het precieze uurrooster met de leraar vastgelegd. Het aantal gegeven lesuren door de leraar wordt periodiek doorgegeven aan de school en vervolgens nagekeken voor juistheid van de toegestane uren voor de cursus.

o) Controle Documenten

De school handhaaft een reeks systemen om te verzekeren dat de documenten waarin de specifieke lesdoeleinden beschreven staan, op logische wijze behandeld worden. Zo worden bijvoorbeeld alle educatieve managementdocumenten die een bepaald bedrijf toebehoren en waarvoor er meerdere groepslessen zijn georganiseerd, samen ingevuld voor een makkelijke verwijzing.

p) Toezicht op de vaardigheden

De school onderhoudt een database van de professionele vaardigheden die beschikbaar zijn voor verscheidene doelen:
(i) zodat de beste leraar kan geselecteerd worden voor een bepaalde cursus;
(ii) om de aanwerving en / of opleidingstechnieken te helpen bepalen;
(iii) om te helpen beslissen welke stappen ondernomen zouden moeten worden om vaardigheden op lange termijn te ontwikkelen binnen de school;
(iv) om te assisteren bij de loopbaanplanning.
De onderwijsdirecteur alsook de Begeleiders hebben een nauw en persoonlijk inzicht in de behoeften en de bekwaamheden van elke leraar.

Copyright: Amira Language School, Brussels / Web & Database Design: ChromoSoft  / Photos of Students www.pepsphotodesign.com